تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل و موانع اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی جزیره کیش انجام شد.

بدین منظور تحقیقی توصیفی- پیمایشی طراحی و اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان تربیت بدنی مؤسسه ورزش و تفریحات سالم کیش، کارشناسان گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیات تکمیلی رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران، و کارشناسان آژانس­های گردشگری جزیره کیش می­شد و تعداد نمونه تحقیق ۱۶۰ نفر با استفاده از جدول مورگان برآورد شد.

برای گردآوری داده­ ها از پرسشنامه محقق­ ساخته استفاده شد که از سه بخش ۱- اطلاعات فردی، ۲- عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری  و ۳- موانع مؤثر بر توسعه گردشگری جزیره کیش  تشکیل می­شد. پایایی این پرسشنامه­ ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار رفت. روایی آنها نیز با استفاده از روش روایی محتوا و بهره ­گیری از نظرات متخصصان مورد تأیید قرار گرفت.

برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم افزارهای اکسل[۱] ۲۰۱۰ ، [۲]SPSS ver. 20 ، و LISREL[3] ver.8.80 استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که میانگین پاسخ شرکت ­کنندگان در تحقیق به جاذبه های مربوط به دریا ۲/۶۴، جاذبه های مربوط به خشکی ۲/۲۲، و جاذبه­ های مربوط به رویدادهای ورزشی۲/۴۶ بود. همچنین میانگین پاسخ­ آنها به موانع مروبط به ساختار و مدیریت ۲/۶۳، موانع سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ۵۶/۲، موانع مربوط به تبلیغات و بازاریابی در گردشگری ورزشی ۲/۶۴، و موانع مربوط به زیرساخت­ ها ۲/۳۳ بود. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین اولویت عوامل و موانع مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی جزیره کیش تفاوت معنی­ داری وجود دارد.

 

دانلود کامل مقاله

 

  • نویسنده : دکتر پرویز حیدری راد
  • منبع خبر : کیش نیوز