یکی از دغدغه های اصلی و همیشگی ساکنان جزیره کیش گود برداری های نا ایمن و خطرناک در سطح جزیره بوده و در حال حاضر خواستار شناسایی و ساماندهی گودهای نا ایمن و پرخطر طرح های رها شده و تعیین و تکلیف این پروژه ها از سوی منطقه آزادکیش هستند.

به گزارش کیش نیوز : متاسفانه سالهاست که گودبرداریهای خطرناک فراوانی برای ساخت پروژه های مسکونی و تجاری در جزیره کیش حفاری و بدون هرگونه ساز و کار عمرانی به حال خود رها شده اند هرچند که در حال حاضر از این پروژه های مسکونی و تجاری فقط منظره گودهای عمیق و ترسناک  و خرابه هایی باقی مانده است که چشم اندازی بسیار زشت را برای برخی از مناطق این منطقه گردشگری و توریستی ترسیم و چهره زیبای جزیره را  تحت شعاع خود قرار داده و حتی برای ساختمان های مجاور خود و یا رهگذرانی که از کنار این پروژه های مسکونی عبور می نمایند بسیار خطرآفرین شده اند بطوریکه گودبرداریهای رهاشده تا جایی حساسیت برانگیز شده است که سعید پورزادی مدیر فنی و امور شهری معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در گفتگو با خبرگزاری خبر آنلاین در کیش  اعلام کرد که گودهای خطرناک و رها شده در سطح جزیره با قید فوریت در شورای تامین مطرح گردیده و کارگروهی نسبت به اخذ برنامه زمانبندی از سرمایه‌گذاران، تسریع در بررسی نقشه ها و حل و فصل مسائل حقوقی و شهرسازی، نظارت جدی بر عملکرد و ایمن سازی و پایدار سازی جداره دیواره گود های ساختمانی اقدام  نموده اند که امیدواریم  مالکان این پروژه های رها شده و همچنین دستگاه های مسئول برای تعیین تکلیف گودهای خطرناک سطح جزیره در اسرع وقت اقدام نمایند.


مدیر فنی و امور شهری معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه افزود :
متاسفانه ﺑﻌﻠــﺖ ﭘﻴﭽﻴــﺪﮔﻰ ﻫــﺎی رﻓﺘــﺎری ﺧــﺎک و واﺑﺴــﺘﮕﻰ ﭘﺎﻳــﺪاری آن ﺑــﻪ اﻧــﻮاع ﻋﻮاﻣــﻞ ﻃﺒﻴﻌــﻰ و ﻏﻴــﺮ ﻃﺒﻴﻌــﻰ، ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﮔــﻮدﺑﺮداری در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﻜﻰ از ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻰرود. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی از رﻳـﺰش ﮔـﻮد و ﺑـﻪ ﻃﺒـﻊ آن ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﺧﺴـﺎرات ﺑﻌﻀـﺎ ﺟﺒـﺮان ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ، دﻳـﻮارهﻫـﺎی ﮔـﻮد ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ارﺗﻔـﺎع ﺧـﺎﻛﺒﺮداری و ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺧـﺎک ﺑﺎﻳـﺪ ﻳـﺎ ﺑﺼـﻮرت اﻳﻤـﻦ ﺧﺎﻛﺒﺮداری ﮔﺮدد ﻳﺎ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺳـﺎزهﻫـﺎی ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﭘﺎﻳـﺪار ﺷـﻮد.


مهندس پورزادی در اداﻣﻪ به ﺑﺮرﺳـﻰ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻰ ﮔـﻮد ﻫـﺎی ﻋﻤﻴـﻖ و رﻫـﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ امر در جزیره اشاره نمود و گفت : ﺑﺎ توجه ﺑـﻪ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ﮔـﻮد ﻫـﺎی ﻋﻤﻴـﻖ و رﻫـﺎ ﺷﺪه معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در راﺳـﺘﺎی ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫـﺎی ﻛﻨﺘﺮﻟـﻰ و ﻧﻈـﺎرﺗﻰ و ﺑﻬﺒـﻮد و ارﺗﻘـﺎء ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺳـﻄﺢ ﺟﺰﻳـﺮه ، ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎی و آﺋـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻛﺸـﻮری، ﻫﻤﭽـﻮن ﻣﻘـﺮارت ﻣﻠـﻰ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ (ﭘﻰ و ﭘـﻰ ﺳـﺎزی )ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎزدﻳـﺪ و ﺑﺮرﺳـﻰ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻰ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ اﻣـﺮ از ﮔـﻮد ﻫـﺎی ﻋﻤﻴـﻖ و رﻫـﺎ ﺷﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ه ﻛـﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎ ١٣ ﮔـﻮد ﺑﺤﺮاﻧـﻲ ﺑـﺎ درﺟـﻪ ﺧﻄﺮﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎد و ﺧﻄـﺮ زﻳـﺎد ﺑﺮاﺳـﺎس اوﻟﻮﻳـﺖ ﺑﻨـﺪی ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻰ گردیده است .

مدیر فنی و امور شهری معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش همچنین در ادامه صحبت های خود به برخی از ﭘــﺮ ﺧﻄﺮﺗــﺮﻳﻦ ﮔــﻮدﺑﺮداری اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه طی سالهای اخیر اشاره نمود و گفت : از ﭘــﺮ ﺧﻄﺮﺗــﺮﻳﻦ ﮔــﻮدﺑﺮداری اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﻛــﻪ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻣﺠــﻮز ﺻــﺎدره ﺷــﺪه ازﺳــﺎﻟﻬﺎی ٨٩ اﻟــﻰ ٩٣ و ﻣﺴــﺎﺣﺘﻰ ﺣــﺪود٤٠٠٠ اﻟــﻰ ١٤٠٠٠ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑــﻊ و ﺑــﻪ ﻋﻤــﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒــﻰ ١٠-اﻟــﻰ ٢٠- ﻣﺘــﺮ ﺻــﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ، ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻠــﺖ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻫﻤﭽــﻮن ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار اداﻣـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺟﺮاﺋـﻰ آنها بدلایل گوناگونی ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻛـﻪ متاسفانه ﺑﺮﺧـﻰ از ﮔﻮدﻫـﺎ ﺑـﺪون هرگونه ﭘﺎﻳـﺪار ﺳـﺎزی رﻫـﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ وﺟـﻮد ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ از اﺟـﺮای ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﭘﺎﻳﺪارﺳـﺎزی و ﻋـﺪم اﺟـﺮای ﺳـﺎزه ﻧﮕﻬﺒـﺎن داﺋﻤـﻰ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻧﺸﺴﺖ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻜـﺎن ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ در زﻣﻴﻨﻬـﺎی اﻃـﺮاف و اﻳﺠـﺎد ﺗـﺮک ﻫـﺎی ﻃـﻮﻟﻰ در ﻣﻌـﺎﺑﺮ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع زﻣـﻴﻦ لرزه و رﻳـﺰش دﻳﻮاره ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻰ را ﺑﺮای ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اﻃﺮاف در صورت کم توجهی ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
مهندس پورزادی در پایان افزود : باتوجه ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﮔﻮدﻫﺎ و ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻳﺸﺎن ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ و اﻳﻤﻦ ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻮدن در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ، اﺧﻄﺎرﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺮ ﺧﻄﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻤﻦ ﺳﺎزی و ﭘﺎﻳﺪار ﺳﺎزی ﺟﺪاره تاکنون ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ که ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ً ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ دﺳﺘﻮر وﻳﮋه دکتر ﻣﻈﻔﺮی در ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻄﺮح و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻰ از ﻗﻄﻌﺎت از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮوع و در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻗﻴﺪ ﻓﻮرﻳﺖ ﻣﻄﺮح و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮ ﻧﻤﻮدن و اﻳﻤﻦ ﺳﺎزی برخی ازﮔﻮدهای رها شده ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ٤ ﮔﻮد ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﻴﺎرزﻳﺎد ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و اﻳﻢ ﺳﺎزی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻳﻜﻰ از ﮔﻮد ﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ آن  نیز ﺟﻬﺖ ﭘﺮ ﻧﻤﻮدن و اﻳﻤﻦ ﺳﺎزی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

  • نویسنده : حسین بازگیر
  • منبع خبر : خبرگزاری خبرآنلاین